Nepal Flag

इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

पुनश्चः इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

डाउनलोड गर्न यहाँ http://mosd.p7.gov.np/ne/node/418 क्लिक गर्नुहोस् । 

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

९८४८४६५२३६

सम्पर्क