Nepal Flag

प्रदेश सरकार, सुदुरपश्चिम प्रदेश (प्रमुख सचिवस्तर) को मिति २०७६।०९।१३ को निर्णयानुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भइ पदस्थापना भएको स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न समूह तथा पदहरुको कर्मचारीहरुको विवरण

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

९८४८४६५२३६

सम्पर्क