शीर्षक दस्तावेज Published
स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । स्वयंसेवको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/08/2024 - 13:43
स्वयंसेवकको लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुको सर्टलिस्टको सूची प्रकासन गरिएको सूचना । स्वयंसेवकको लागि सर्टलिस्टको सूची प्रकाशन सूचना ।.pdf 05/05/2024 - 13:14
सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/02/2024 - 15:36
Construction works of Conference Hall for Intellectual Disability School at Belauri, kanchanpur को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।।।.pdf 04/22/2024 - 13:34
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 04/14/2024 - 14:05
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० विद्दालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf 03/05/2024 - 12:09
शहरी क्षेत्रमा एकीकृत भान्साघर (Centralized Kitchen) पद्धतिबाट दिवा खाजा तयारी कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । एकीकृत भान्साघर सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:57
स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दिवा खाजाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:54
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।.pdf 01/26/2024 - 12:47
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालाई दिइने अनुदान लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 01/15/2024 - 13:26

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क