फेसबुक पेज

शीर्षक दस्तावेज
स्वतः प्रकाशन (मिति २०८० पौष देखि २०८० चैत्रसम्म) स्वतःप्रकाशन २०८०_0.pdf 2 weeks 2 days ago
स्वतः प्रकाशन (मिति २०८० पौष देखि २०८० चैत्रसम्म) स्वतःप्रकाशन २०८०_0.pdf 2 weeks 2 days ago
सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको दरवन्दी तेरिज सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको दरवन्दी तेरिज_0.pdf 1 month ago
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ प्रदेश बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७७.pdf 3 months 1 week ago
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 3 months 1 week ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६.pdf 3 months 1 week ago
दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८.pdf 3 months 1 week ago
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६.pdf 3 months 1 week ago
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६.pdf 3 months 1 week ago
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) 3 months 3 weeks ago

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क