Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Authored on
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) 02/06/2024 - 15:55
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, 2076 (दोश्रो संशोधन सहित).pdf 01/10/2023 - 12:12
आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका २०७८/०७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका (२०७८-०७९).pdf 09/24/2021 - 12:20
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८.pdf 09/20/2021 - 16:18
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८.pdf 09/20/2021 - 15:17
कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८/०७९ कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८-०७९.pdf 09/08/2021 - 10:50
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८.pdf 09/08/2021 - 10:46
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 02/22/2021 - 15:15
स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८. स्वीकृत.pdf 02/21/2021 - 11:00
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७_0.pdf 01/06/2021 - 14:41
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित) आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित).pdf 12/24/2020 - 12:25
स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ स्वास्थ्य निर्देशनालय, निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 10/02/2020 - 13:08
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 09/25/2020 - 14:32
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ 09/15/2020 - 16:05
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ 09/06/2020 - 14:19
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 08/28/2020 - 14:01
विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 01/30/2020 - 17:17
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६/०७७ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ ०७७_0.pdf 12/27/2019 - 13:38
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ एकीकृत छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf 12/18/2019 - 11:34
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका निर्देशिका अन्तिम , निर्देशनालय.pdf 09/19/2019 - 12:12
अस्पताल सेवा सुदृढीकरण निर्देशिका,२०७६ मन्त्रिस्तर.अन्तिम Guideline Hospital.pdf 09/19/2019 - 12:05
स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७ स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७.pdf 09/15/2019 - 15:12
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका.pdf 09/10/2019 - 16:21
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 05/28/2019 - 11:51
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 05/12/2019 - 12:15
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । 05/02/2019 - 17:38
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ 04/29/2019 - 14:11
स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका.pdf 04/17/2019 - 10:53
द्रुर्त प्रतिकार्य टोली RRT गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ द्रुत प्रतिकार्य.pdf 04/05/2019 - 18:34
आ व ०७५।०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण 04/01/2019 - 10:48
आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ (नमूना) सम्बन्धमा आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५ (नमूना).pdf 02/05/2019 - 11:57
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश Health Guideline.75.76-SUDURPASCHIM.pdf 12/31/2018 - 10:37

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क